1. Cable Guy ApS identitet


Hvis du har spørgsmål vedrørende denne Privatlivspolitik, kan du kontakte os vha. nedenstående information.

Cable Guy ApS
Borgbjergsvej 50, 2th
2450 København SV
Danmark
E-mail: kundeservice@kabel-manden.dk
Virksomhedens CVR-nummer: DK38938614

Vores kunder kan sende forespørgsler vedrørende beskyttelse af personlige data, fortrolighed og sikkerhed til administrerende direktør Kenneth Christensen, Cable Guy ApS, kundeservice@kabel-manden.dk.

2. Hvilke oplysninger indsamler vi?


Du kan besøge vores hjemmeside anonymt.

Hvis du vælger at handle på vores hjemmeside, bearbejdes een kategori af data for dig og på dine vegne:

”Kontodata”

Når du åbner en konto på vores side, afgiver en ordre, abonnerer på vores nyhedsbrev eller svarer på en undersøgelse, indsamles basale kontaktoplysninger som f.eks. e-mailadressen og navnet på din kontaktperson, virksomhedsnavn, adresse, telefonnummer, momsnummer, foretrukket sprog og valuta, ordrenummer, e-mailadresse på fakturamodtagere og maskerede oplysninger om kreditkort eller bankkonto.

3. Hvad bruger vi dine oplysninger til?


En hvilken som helst oplysning, som vi indsamler fra dig, kan bruges til et eller flere af de følgende formål:

3.1.
at tilpasse din oplevelse (oplysningerne hjælper Cable Guy ApS med bedre at reagere på dine individuelle behov);
3.2.
at forbedre vores hjemmeside (Cable Guy ApS bestræber sig løbende på at forbedre vores hjemmeside, baseret på de oplysninger og den feedback vi modtager fra vores kunder);
3.3.
at identificere dig som en kontrahent;
3.4.
at etablere en primær kommunikationskanal med dig;
3.5.
at gøre det muligt for Cable Guy ApS at behandle transaktioner (dine oplysninger bliver ikke solgt, udvekslet, overført eller givet til nogen andre virksomheder af nogen som helst grund uden dit samtykke, andet end til det udtrykkelige formål at levere den ønskede vare);

4. Retsgrundlag


4.1. EU’s generelle databeskyttelsesforordning (GDPR)

Behandlingen af dine data er enten baseret på dit samtykke, hvis behandlingen er nødvendig til udførelsen af en kontrakt, som du er part i, eller det er nødvendigt på grund af en forespørgsel fra dig forud for indgåelse af en kontrakt, jf. GDPR, art. 6(1)(a)-(b).

Hvis processen er baseret på dit samtykke, kan du når som helst trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os vha. kontaktoplysningerne i afsnit 1.

5. Hvordan vi beskytter dine oplysninger?


Cable Guy ApS implementerer følgende tekniske, fysiske og organisationsmæssige forholdsregler for at opretholde beskyttelsen af dine private oplysninger mod utilsigtet eller ulovlig destruktion eller utilsigtet tab, ændring, uautoriseret brug, uautoriseret ændring, afsløring eller adgang og mod alle andre ulovlige former for behandling.

5.1. Tilgængelighed

Kunder kan handle hos www.kabel-manden.dk enten som bruger eller gæst. Ved begge kundeforhold bliver samme data registreret, da vi er nødsaget til et minimum af oplysninger for at kunne afvikle en ordre.

5.2. Integritet

For at sikre integriteten krypteres alle data-transitter for at tilpasse dem til best practice ift. beskyttelse af fortrolighed og dataintegritet. F.eks. transmitteres alle leverede kreditkortoplysninger via Secure Socket Layer (SSL) teknologi og krypteres derefter ind i databasen af vores betalings-gateway-udbyder, så de kun er tilgængelige for dem, der er autoriserede til at få adgang til sådanne systemer, og som er forpligtede til at holde oplysningerne fortrolige.

5.3. Fortrolighed

Alt personale er underlagt fuld fortrolighed, og af alle underentreprenører og underdatabehandlere kræves det, at de underskriver en fortrolighedsaftale, hvis ikke fuld fortrolighed allerede er en del af hovedaftalen imellem parterne.

Når som helst autoriseret personale får adgang til personlige oplysninger, er adgangen kun mulig over en krypteret forbindelse. Ved adgang til data i en database skal IP-nummeret af den person, som får adgang til dataene, også være forhåndsgodkendt for at få adgang.

5.4. Gennemsigtighed

Cable Guy ApS holder dig til hver en tid underrettet om ændringer i processerne til beskyttelse af private oplysninger og sikkerhed, herunder praksis og politikker. Du kan til enhver tid anmode om oplysninger om, hvor og hvordan data gemmes, sikres og bruges. Cable Guy ApS leverer også resuméer af eventuelle uafhængige revisioner af Servicen.

5.5. Isolation

Al adgang til private oplysninger er som standard blokeret vha. en nul-rettigheds-politik. Adgang til private oplysninger er begrænset til individuelt autoriseret personale. Cable Guy ApS sikkerheds- og fortrolighedsleder udsteder tilladelser og vedligeholder en log over godkendte tilladelser. Autoriseret personale har en minimum-adgangstilladelse baseret på, hvad de skal bruge, igennem vores AAD.

5.6. Notifikation om brud på private oplysninger

I tilfælde af, at dine data er kompromitteret, underretter Cable Guy ApS dig og de kompetente tilsynsmyndigheder herom inden for 72 timer via e-mail med oplysninger om omfanget af bruddet, de berørte data og Cable Guy ApS handlingsplan for foranstaltninger til at sikre dataene og begrænse enhver mulig skadelig virkning for de registrerede.

”Brud på private oplysninger” betyder et brud på sikkerheden, der fører til utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab, ændring, uautoriseret offentliggørelse eller adgang til personlige data, som overføres, opbevares eller på anden måde behandles i forbindelse med leveringen af denne Service.

6. Hvordan vi bruger cookies


Se Cable Guy ApS Cookie-erklæring på https://www.kabel-manden.dk/content/cookies for information om, hvilke cookies vi bruger.

7. Afslører vi oplysninger over for eksterne parter?


Cable Guy ApS hverken sælger, handler med eller på anden måde overfører personligt identificerbare oplysninger til tredjeparter.

Dette omfatter ikke betroede tredjeparter eller underleverandører, som hjælper os med at drive vores hjemmeside, drive vores forretning eller servicere dig. Sådanne betroede parter kan have adgang til personligt identificerbare oplysninger på basis af, hvad der er nødvendigt at vide, og er kontraktmæssigt forpligtede til at behandle dine oplysninger fortroligt.

Vi kan også frigive dine oplysninger, når vi mener, at frigivelsen er passende for at overholde loven, håndhæve vores webstedspolitikker eller beskytte vores eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed. Ydermere kan ikke-personligt identificerbare besøgeroplysninger leveres til andre parter til markedsføring, reklame eller anden brug.

7.1. Underleverandører/betroede tredjeparter

Underleverandøren Deltaco A/S har som eneste samarbejdsparter adgang til forsendelses oplysninger i de tilfælde hvor en vare skal sendes direkte fra dem. Som udgangspunkt bliver din vare dog sendt direkte fra Cable Guy ApS.

Cable Guy ApS overvåger underleverandørers og underdatabehandleres vedligeholdelse af disse standarder og revisioner for at sikre, at databeskyttelseskravene er opfyldt.

Eventuelle påtænkte ændringer vedrørende tilføjelser eller udskiftning af underleverandører og underdatabehandlere, der håndterer private oplysninger, meddeles med mindst 3 måneders varsel. Du bevarer til enhver tid muligheden for at modsætte dig sådanne ændringer eller opsige kontrakten med Cable Guy ApS.

7.2. Lovligt krævet offentliggørelse

Cable Guy ApS videregiver ikke kundens data til lovhåndhævere, medmindre du instruerer os heri, eller hvor det kræves ifølge loven. Hvor myndigheder lovligt kræver udlevering af kundedata fra Cable Guy ApS, bestræber Cable Guy ApS sig på at begrænse videregivelsen. Cable Guy ApS videregiver kun specifikke data påbudt af det pågældende juridiske krav.

Hvis vi tvinges til at videregive dine data, vil Cable Guy ApS straks give dig besked herom og give dig en kopi af kravet, med mindre det er forbudt ved lov at gøre det.

8. Hvor gemmer vi oplysningerne?


Ingen lagrede data bliver overført, sikkerhedskopieret og/eller genoprettet af Cable Guy ApS uden for EU.

8.1. Personlig datalokation

Alle data lagres i databaser og arkiver, der er hostet i et datacenter hos Cable Guy ApS hosting løsning www.hosting4real.net.

Databaser sikkerhedskopieres kontinuerligt for at muliggøre gendannelse til et hvilket som helst tidspunkt inden for en tilbageholdelsesperiode på 35 dage. Backups gemmes som fillagring på samme geografiske sted som databasen.

9. Anmodning om berigtigelse, begrænsning eller sletning af personoplysninger


9.1. Berigtigelse

Du kan når som helst anmode om at få rettet unøjagtige personoplysninger, der vedrører dig, hvilket vil ske uden unødig forsinkelse, jf. afsnit 5.6.

9.2. Begrænsning af behandling af personoplysninger

Du kan når som helst anmode Cable Guy ApS om at begrænse behandlingen af personoplysninger, når et af følgende gør sig gældende:

a.
Hvis du bestrider nøjagtigheden af personoplysningerne, i den periode det tager Cable Guy ApS at bekræfte rigtigheden af personoplysningerne;
b.
Hvis behandlingen er ulovlig, og du bestrider sletningen af personoplysningerne, men i stedet beder om, at brugen af dem begrænses; eller
c.
Hvis Cable Guy ApS ikke længere har brug for personoplysningerne til behandlingen, men du har brug for dem til at etablere, udøve eller forsvare juridiske krav.

9.3. Sletning

Du kan bede om sletning af personoplysninger om dig uden unødig forsinkelse, og Cable Guy ApS skal slette personlige oplysninger uden unødig forsinkelse, når et af følgende gælder:

a.
hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet.
b.
hvis du tilbagetrækker dit samtykke, som behandlingen er baseret på, og hvor der ikke længere er noget juridisk grundlag for behandlingen;
c.
hvis du bestrider behandlingen i tilfælde af at behandlingen er til direkte markedsføringsformål;
d.
hvis personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt; eller
e.
hvis personoplysningerne skal slettes for at overholde en juridisk forpligtelse i EU eller ifølge national lov.

10. Dataopbevaring


10.1. Politik vedrørende dataopbevaring

Kontodata gemmes på grund af skatteregler i op til fem fulde regnskabsår efter din annullering af din konto.

10.2. Opbevaring af data for overholdelse af lovkrav

Du kan ikke kræve, at Cable Guys ApS ændrer nogen af standardopbevaringsperioderne, undtagen af årsagerne til sletning i henhold til afsnit 9.3, men du kan foreslå ændringer for overholdelsen af specifikke branchelovgivninger.

10.3. Genopretning og/eller sletning af data

Ingen data undtagen Kontodataene gemmes efter brugerkontoens opsigelse. Du kan bede om en datakopi for opsigelsen. Du må ikke opsige kundekontoen før datakopien er blevet leveret, fordi Cable Guy ApS i modsat fald ikke er i stand til at levere datakopien.

11. Samarbejde


Cable Guy ApS samarbejder med dig for at sikre overholdelse af gældende databeskyttelsesbestemmelser, f.eks. for at gøre det muligt for dig effektivt at garantere udøvelsen af de registreredes rettigheder (ret til adgang, berigtigelse, sletning, blokering, modstand), til at styre hændelser, herunder kriminaltekniske analyser i tilfælde af sikkerhedsbrud.

12. Servicevilkår


Se venligst også vores Servicevilkår om brugen, ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsninger, der regulerer brugen af vores hjemmeside på, samt handelsbetingelser her.

13. Dit samtykke


Ved at bruge denne hjemmeside, accepterer du denne Privatlivspolitik.

14. Ændringer i vores Privatlivspolitik


Hvis vi beslutter os for at ændre vores Privatlivspolitik, lægger vi ændringerne op på denne side og/eller opdaterer ændringsdatoen for Privatlivspolitikken nedenfor.

Denne Privatlivspolitik blev sidst ændret den 25. Maj 2018.

15. Klage


Du kan til hver en tid indgive en klage til en tilsynsmyndighed vedrørende Cable Guy ApS indsamling og behandling af dine personoplysninger. I Danmark kan du klage til Datatilsynet.